RZECZOZNAWSTWO

Mgr inż. architekt Jacek Wiśniewski jest projektantem i rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Rzeczoznawstwo do spraw sanitarno-higienicznych

Dotyczy uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia. SZCZEGÓŁY…

Rzeczoznawstwo do spraw BHP

Dotyczy opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego oraz budownictwa specjalistycznego. SZCZEGÓŁY…

Uprawnienia nadaje Główny Inspektor Pracy