UPRAWNIENIA sanitarnohigieniczne

Mgr inż. architekt Jacek Wiśniewski jest projektantem i rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych oraz rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) .

Rzeczoznawstwo do spraw sanitarnohigienicznych

Dotyczy uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego
  • obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • magazyny i hurtownie
  • zakłady usługowe nieprodukcyjne
  • obiekty weterynaryjne
  • domy pomocy społecznej
  • zakłady opieki zdrowotnej (podmioty wykonujące działalność leczniczą)
  • pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych
  • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze
  • apteki

Uprawnienia nadaje Główny Inspektor Sanitarny.

architekt uprawnienia rzeczoznawcy ds sanitarnohigienicznych