UPRAWNIENIA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Mgr inż. architekt Jacek Wiśniewski jest projektantem i rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych oraz rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) .

Rzeczoznawstwo do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)

Dotyczy opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego oraz budownictwa specjalistycznego, w następujących grupach projektowych:

1.1 – obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauka, oświata, szkolnictwo, sport i wypoczynek, żłobki, przedszkola, domy dziecka i hotele

1.2 – obiekty handlu hurtowego i detalicznego, zakłady usługowe, małe zakłady produkcyjne i rzemieślnicze

1.3 – oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody

1.4 – budownictwo rolne

4.4zakłady służby zdrowia

Uprawnienia nadaje Główny Inspektor Pracy.

uprawnienia bhp